برنامه سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور -سرویس ژنراتور

برنامه سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور -سرویس ژنراتور

برنامه سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

برنامه سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

منظور از سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ، بازدید ماهانه دیزل ژنراتور است که توسط افراد متخصص انجام میشود. البته در مورد ژنراتورهای دائم کارجهت اطمینان بیشتر لازم است بازدیدهای روزانه و بویژه هنگام بهره برداری نیز انجام شود سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور به منظور آماده به کار نگهداشتن دیزل ژنراتور و جلو گیری از خرابی اساسی دیزل ژنراتور باید انجام گردد وگرنه ممکن است پس از مدتی کوتاه دیزل ژنراتور شما نیاز به تعمیرات پیش بینی نشده داشته باشد و هزینه های قابل توجهی را به شما تحمیل کند.

سرویس ، تعمیر و نگهداری ژنراتور را سرسری نگیرید زیرا در امور سرویس و نگهداری ، بسیار دیده ایم که مشکلی در دیزل ژنراتور بوجود آمده که از نظر افراد مهم نبوده ولی اهل فن میدانند که اگر دیزل ژنراتور فقط چند ساعت با آن خرابی کار میکرد امکان داشت موتور آن بسوزد. لذا بخاطر صرف هزینه ای اندک سرنوشت ژنراتور خود را به خطر نیاندازید. ما آماده ایم تا به اپراتور دیزل ژنراتور شما آموزش سرویس و نگهداری بدهیم تا این کار را خودتان بر عهده بگیرید. برای اطلاع از  دوره های آموزش سرویس و نگهداری و نیز آموزش تعمیرات تخصصی برق و مکانیک دیزل ژنراتور  به صفحه  آموزش تعمیرات تخصصی دیزل ژنراتور مراجعه کنید.

دوره آموزش تعمیرات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور

آموزش سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

بازدیدهای  روزانه  و یا موقع کار و بهره برداري  دیزل ژنراتور

• کنترل  ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود سرو  صدا و لرزش غير عادي .

• کنترل و بازبینی وسيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور .

• کنترل و بازديد سيستم کولینگ و خنک کننده موتور ديزل .

• کنترل و بازبینی درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

• کنترل و بازبینی درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

• کنترل و بازبینی و ثبت لرزش تمام قسمتهاي مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه شرکت سازنده .

• ب کنترل و بازبینی ولتاژ و جريان خروجي ديزل ژنراتور (هرسه فاز )و اطمينان از متعادل بودن مقادير .

• بررسي و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادي بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور) .

• کنترل و بازبینی توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .

• کنترل و بازبینی فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش ويا کاهش آن از مقادير مجاز .

• کنترل و بازبینی ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفي شدن(اثر خازني)ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهي ديزل ژنراتور .

• کنترل و بازبینی اطمينان از بازبودن دمپر جلوي رادياتور ديزل ژنراتور .

تعمیر دیزل ژنراتور

عیب یابی و تعمیر ژنراتور

بازدیدهای هفتگی دیزل ژنراتور

• بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهاي فني شرکت سازنده) .

• بررسي و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافي بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتي در اتصالات .

• بررسي و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتي اتصالات مربوطه .

• بررسي و کنترل و بازديد از عدم گرفتگي سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هواي صنعتي (در صورت نياز )

• بررسي و کنترل و بازديد از عدم نشتي روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتورديزل .

• تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هواي صنعتي ,پارچه تنظيف ,برس موئي و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگي .

• روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه زیر بار و کنترل و بازديد از قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمتها .

• بازديد و بررسي پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .

• بازديد و کنترل و بررسي وضعيت باطريهاي ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

بازدیدهای هفتگی دیزل ژنراتور

• کنترل و بازديد از اتصالات الکتريکي جعبه اتصال کابلهاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آنها

• کنترل و بازديد و بررسي محل اتصال کابلشوي قدرت به شينه هاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ ,ترک خوردگي ,شکستگي و سوختگي آنها .

• کنترل و بازديد از وضعيت روانکاري ياتاقانها و گريسکاري مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .

• کنترل و بازديد و بررسي دمپينگ هاي پلاستيکي (لرزه گير)بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها .

• کنترل و بازديد از فيلتر هاي هوا ,روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده) .

تعويض فيلترهاي براساس زمانهاي ذيل محاسبه ميگردد.

• فيلتر روغن براساس 250 ساعت کارکرد

•فيلتر آبگير براساس 250 ساعت کارکرد

• فيلتر سوخت براساس 250 ساعت کارکرد

• فيلتر هوا براساس 250 ساعت کارکرد

سرویس و تعمیر دیزل ژنراتور

سرویس دوره ای دیزل ژنراتور

برنامه سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

سرويس و نگهداري ديزل ژنراتور

Write a Message

Your email address will not be published.

Related Posts

Call Now Button
× مشاوره آنلاین

Enter your keyword