پروژه تعمیرات برقی و بازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا در آباده شیراز

پروژه تعمیرات برقی و بازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا در آباده شیراز

پروژه تعمیرات برقی وبازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا در آباده شیراز

در این پروژه سرویس و تعمیرات تخصصی دیزل ژنراتور تعمیرات برقی و بازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز80کاوا متعلق به یکی نهادهای دولتی در شهرستان آباده طی فرایند مناقصه به گروه سرویس ژنراتور واگذار گردید. این ژنراتور توسط تعمیرکار شرکت بازبینی و کارشناسی گردید و لیست کلیه اقدامات و قطعات مورد نیاز برآورد شد.

پس از تامین لوازم، تعمیرات  برقی آن از قبیل تعویض سیستم تحریک، نصب avr ,  و تعویض تابلو برق بطور کامل انجام گرفت. همچنین  سرویس ژنراتور  بطور کامل انجام  شد. پس از تعویض مایع خنک کننده، روغن و فیلترهای موتور، گازوئیل، برد کنترل مربوطه برنامه ریزی  و کنتاکتورهای آن سرویس شد و پس از دیاگ و تنظیم موتور نهایی دیزل ژنراتور  راه اندازی و تحویل نماینده  محترم کارفرما گردید.

پروژه تعمیرات برقی و کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا 

پروژه تعمیرات برقی و بازسازی کامل کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا

پروژه تعمیرات برقی و کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا 

پروژه تعویض سیستم تحریک و تعمیرات برقی  دویتز100کاوا

پروژه تعمیرات برقی وبازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا

بازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا

پروژه تعمیرات برقی وبازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا

پروژه تعمیرات برقی وبازسازی کانوپی دیزل ژنراتور دویتز100کاوا

Write a Message

Your email address will not be published.

Related Posts

Call Now Button
× مشاوره آنلاین

Enter your keyword