پروژه تعمیرات برقی دیزل ژنراتور کشتی دویتز750 کاوا

پروژه تعمیرات برقی دیزل ژنراتور کشتی دویتز750 کاوا

پروژه تعمیرات برقی دیزل ژنراتورکشتی دویتز750 کاوا

در این پروژه تعمیرات برقی دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا متعلق به یکی از شرکتهای دولتی به گروه ژنراتور سرویس واگذار گردید. این ژنراتور توسط تعمیرکاران گروه ژنراتور سرویس  بازبینی و کارشناسی گردید و لیست کلیه قطعات مورد نیاز  برآورد شد. پس از تامین لوازم، تعمیرات  برقی آن شامل نصب تابلو با برد دیپسی7320 نصب سنسورآب و سنسور روغن و تعمیر سیستم تحریکAVRو سرویس کامل دیزل ژنراتور انجام گرفت.همچنین سرویس کامل دیزل ژنراتور انجام شد.

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

عمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیر سیستم تحریک دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

پروژه تعمیرات برقی  دیزل ژنراتور دویتز750 کاوا کشتی

Write a Message

Your email address will not be published.

Related Posts

Call Now Button
× مشاوره آنلاین

Enter your keyword